Chứng Chỉ Tú Tài IB

Là một trường dạy Tú Tài Quốc Tế của thế giới, AIS tự hào giới thiệu chương trình Tú tài Quốc tế (IBDP) dành cho Lớp 12 và 13 (tuổi từ 16 đến 19). Bằng Tú tài Quốc tế IBDP là chương trình học dự bị đại học kéo dài 2 năm, được công nhận rộng rãi và được các trường cao đẳng và đại học uy tín trên toàn thế giới đánh giá cao. Các học sinh có thể linh động chuyển tiếp vào chương trình này Tú tài IB từ các trường dạy IB khác trên thế giới, cũng như từ các hệ thống trường học khác.

Yêu cầu của chứng chỉ

Để đạt được Bằng Tú tài Quốc tế, sáu môn (ít nhất là ba môn trình độ cao) và các yêu cầu cốt lõi phải hoàn thành.

Các yêu cầu cốt lõi bao gồm ba phần: Tri Thức Luận (một khóa học giúp đúc kết và đối chiếu giữa các môn học khác); môn Luận Văn Mở Rộng (một báo cáo nghiên cứu độc lập dài khoảng 4000 từ) và tham gia vào chương trình Phục Vụ Cộng Đồng CAS (viết tắt của Creativity – Sáng tạo, Activity – Hoạt động và Service – Dịch vụ).

Cho các môn của mình, học sinh chọn ra một môn học trong mỗi Nhóm, từ 1 đến 5 (bên dưới), đảm bảo chiều rộng trải nghiệm trong các lĩnh vực: Ngôn ngữ, Nhân văn, Khoa học và Toán học. Cho môn cuối (Nhóm 6), học sinh chọn Nghệ Thuật Hiển Thị, Âm nhạc hay một môn từ Nhóm 3 hay 4.

GroupSubject options
1Chinese A LiteratureEnglish A Language & LiteratureJapanese A LiteratureKorean A Language & LiteratureVietnamese A LiteratureSchool-Supported Self-Taught Literature (SL only)
2English BChinese BFrench ab initio (SL only)A second group 1 language
3Business ManagementEconomicsEnvironmental Systems and Society (SL only)*GeographyInformation Technology in a Global SocietyPsychology
4BiologyChemistryEnvironmental Systems and Society (SL only)*Design TechnologyPhysics
5Mathematical Studies SLMathematics SLMathematics HL
6MusicVisual ArtsAnother subject from group 3 or 4