Kết Quả Học Tập & Giải Thưởng


Ảnh

Chúc mừng các học sinh đã hoàn thành cuộc thi IB Diploma 2022 - 2023. Với 12 năm liên tục, các học sinh của AIS luôn đạt điểm cao hơn điểm trung bình thế giới.

Kết quả tháng 5/2023:

• Tỉ lệ đỗ IBDP: 97.3%

• Điểm trung bình toàn bài của AIS: 33.4 (trên thang điểm 45)

• Điểm trung bình toàn bài của thế giới: 30.24 (trên thang điểm 45)

• Điểm cao nhất bài kiểm tra IB từ học sinh AIS: 44 (trên thang điểm 45)

• 20.29 % học sinh AIS đạt từ 40 điểm trở lên (trên thang điểm 45)

• Lời chúc mừng đặc biệt đến 71 học sinh AIS nhận được bằng IB song ngữ, thể hiện rằng học sinh thuần thục sử dụng 2 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, Hàn Quốc, Phổ Thông Trung Hoa và tiếng Nhật. 

Chúc mừng các học sinh đã hoàn thành cuộc thi IB Diploma 2021 - 2022. Với 11 năm liên tục, các học sinh của AIS luôn đạt điểm cao hơn điểm trung bình thế giới.

Kết quả tháng 6/2022:

• Tỉ lệ đỗ IBDP: 92.6%

• Điểm trung bình toàn bài của AIS: 32.59 (trên thang điểm 45)

• Điểm trung bình toàn bài của thế giới: 31.98 (trên thang điểm 45)

• Điểm cao nhất bài kiểm tra IB từ học sinh AIS: 43 (trên thang điểm 45)

• 10.7% học sinh AIS đạt từ 40 điểm trở lên (trên thang điểm 45)

Chúc mừng các học sinh đã hoàn thành cuộc thi IB Diploma 2020-2021. Với 10 năm liên tục, các học sinh của AIS luôn đạt điểm cao hơn điểm trung bình thế giới.

Kết quả tháng 6/2021:

• Tỉ lệ đỗ IBDP: 100%

• Điểm trung bình toàn bài của AIS: 35 (trên thang điểm 45)

• Điểm trung bình toàn bài của thế giới: 33 (trên thang điểm 45)

• Điểm cao nhất bài kiểm tra IB từ học sinh AIS: 44 (trên thang điểm 45)

• 13% học sinh AIS đạt từ 40 điểm trở lên (trên thang điểm 45)

• Lời chúc mừng đặc biệt đến 89 học sinh AIS nhận được bằng IB song ngữ, thể hiện rằng học sinh thuần thục sử dụng 2 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, Hàn Quốc, Phổ Thông Trung Hoa và tiếng Nhật. 

Chúc mừng các học sinh đã hoàn thành cuộc thi IB Diploma 2019-20. Với 9 năm liên tục, các học sinh của AIS luôn đạt điểm cao hơn điểm trung bình thế giới.

Kết quả tháng 6/2020:

• Tỉ lệ đỗ IBDP: 79%

• Điểm trung bình toàn bài của AIS: 31 (trên thang điểm 45)

• Điểm trung bình toàn bài của thế giới: 29.9 (trên thang điểm 45)

• Điểm cao nhất bài kiểm tra IB từ học sinh AIS: 40 (trên thang điểm 45)

• 13% học sinh AIS đạt từ 40 điểm trở lên (trên thang điểm 45)

• Bằng IB song ngữ: 78%

Chúc mừng các học sinh đã hoàn thành cuộc thi IB Diploma 2018-19. Với 8 năm liên tục, các học sinh của AIS luôn đạt điểm cao hơn điểm trung bình thế giới.

Kết quả tháng 6/2019:

• Tỉ lệ đỗ IBDP: 80%

• Điểm trung bình toàn bài của AIS: 30.6 (trên thang điểm 45)

• Điểm trung bình toàn bài của thế giới: 29 (trên thang điểm 45)

• Điểm cao nhất bài kiểm tra IB từ học sinh AIS: 44 (trên thang điểm 45)

• Lời chúc mừng đặc biệt đến 39 học sinh AIS nhận được bằng IB song ngữ, thể hiện rằng học sinh thuần thục sử dụng 2 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, Hàn Quốc, Phổ Thông Trung Hoa và tiếng Nhật. 

• 87% học sinh AIS nhận được bằng IB song ngữ – cao gấp 3 lần tỉ lệ trung bình của thế giới.

Chúc mừng các học sinh đã hoàn thành cuộc thi IB Diploma 2017-18. Với 7 năm liên tục, các học sinh của AIS luôn đạt điểm cao hơn điểm trung bình thế giới.

Kết quả tháng 6/2018:

• Tỉ lệ đỗ IBDP: 85%

• Điểm trung bình toàn bài của AIS: 31.4 (trên thang điểm 45)

• Điểm trung bình toàn bài của thế giới: 30 (trên thang điểm 45)

• Điểm cao nhất bài kiểm tra IB từ học sinh AIS: 40 (trên thang điểm 45)

• Lời chúc mừng đặc biệt đến 26 học sinh AIS nhận được bằng IB song ngữ, thể hiện rằng học sinh thuần thục sử dụng 2 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, Hàn Quốc, Phổ Thông Trung Hoa và tiếng Nhật. 

• Tỉ lệ nhập học đại học: 100%

Chúc mừng các học sinh đã hoàn thành cuộc thi IB Diploma 2016-17. Kết quả tốt nhất trong lịch sử trường AIS.

Kết quả tháng 6/2017:

• Tỉ lệ đỗ IBDP: 85%

• Tỉ lệ bằng song ngữ: 85%

• Điểm trung bình toàn bài của AIS: 35 (trên thang điểm 45)

• Điểm trung bình toàn bài của thế giới: 30 (trên thang điểm 45)

• Điểm cao nhất bài kiểm tra IB từ học sinh AIS: 44 (trên thang điểm 45)

• Lời chúc mừng đặc biệt đến 28 học sinh AIS nhận được bằng IB song ngữ, thể hiện rằng học sinh thuần thục sử dụng 2 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, Hàn Quốc, Phổ Thông Trung Hoa và tiếng Nhật. 

• Tỉ lệ nhập học đại học: 100%

Chúc mừng các học sinh đã hoàn thành cuộc thi IB Diploma 2015-16. Phần lớn học sinh đều nhận được chứng chỉ song ngữ.

Kết quả tháng 6/2016:

 

• Tỉ lệ đỗ IBDP: 92%

• Tỉ lệ đỗ bằng song ngữ: 87%

• Điểm trung bình toàn bài của AIS: 31 (trên thang điểm 45)

• Điểm trung bình toàn bài của thế giới: 30 (trên thang điểm 45)

• Điểm cao nhất bài kiểm tra IB từ học sinh AIS: 41 (trên thang điểm 45)

• Lời chúc mừng đặc biệt đến 33 học sinh AIS nhận được bằng IB song ngữ, thể hiện rằng học sinh thuần thục sử dụng 2 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, Hàn Quốc, Phổ Thông Trung Hoa và tiếng Nhật. 

• Tỉ lệ nhập học đại học: 100%