Các Cơ Sở Vật Chất Mới

New facilities

Trong năm học vừa rồi, AIS đã có sự bổ sung lớn trong cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt hơn việc học tập và sinh hoạt của học sinh. Các cơ sở vật chất mới bao gồm xây mới khu nội trú, khu học tập dành do học sinh IB và thư viện.

Tham quan trực tuyến 360°